Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Kels’ Cats

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  • Opdrachtgever: wederpartij van Kels’ Cats, eigenaar van huisdier.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
  • Huisdier: een of meer huisdieren waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
  • Locatie: de werkplek waar Kels’ Cats op dat moment haar werkzaamheden uit moet voeren.

Artikel 2. Algemeen

1.     Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Kels’ Cats en opdrachtgever waarop Kels’ Cats deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Opdrachtgever is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt door Kels’ Cats.

Artikel 3. Inschrijving

1.     Bij het eerste contact worden de gegevens van de opdrachtgever, het huisdier en gegevens omtrent de verzorging ingevoerd in het bijzijn van de opdrachtgever waarmee deze akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

2.     De gegevens dienen volledig en waarheidsgetrouw te zijn verstrekt door opdrachtgever.

Artikel 4. Rechten en plichten

1.     Kels’ Cats verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen, de beste zorg te dragen voor het huisdier van opdrachtgever.

2.     Kels’ Cats zal zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier en de extra diensten die door Kels’ Cats tegen meerprijs worden aangeboden.

3.     Kels’ Cats behoudt zich het recht voor om een overeenkomst te beëindigen.

4.     Kels’ Cats behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een dier te weigeren.

5.     Kels’ Cats is niet aan te merken als bezitter/eigenaar van het huisdier.

6.     De op locatie aanwezige huisdieren dienen te zijn ingeënt en Kels’ Cats mag te allen tijde het bewijs hiervan opvragen (inentingsboekje).

7.     De op locatie aanwezige huisdieren dienen voorafgaand aan behandeling of verzorging te zijn behandeld tegen vlooien, wormen en teken. Indien dit niet geval is, zal in overleg met de eigenaar een behandeling besproken worden, waarvan de kosten zullen worden doorberekend naar de eigenaar.

8.     Kels’ Cats behoudt zich het recht voor de dienst waarop de overeenkomst van toepassing is, te laten uitvoeren door derden zonder overleg vooraf met opdrachtgever.

9.     Kels’ Cats behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.

10. Kels’ Cats behoudt zich het recht voor om een verzorging af te zeggen wegens ziekte of wegens andere dringende omstandigheden die de veiligheid van het huisdier en/of Kels’ Cats in gevaar brengen.

11. Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

12. Kels’ Cats behoudt zich het recht om met desbetreffende huisdier(en) naar de dierenarts te gaan indien hier noodzaak voor is. Indien geen sprake van spoed, zal Kels’ Cats eerst de opdrachtgever pogen te contacteren voor overleg. De eigenaresse van Kels’ Cats is tevens bevoegd paraveterinair dierenarts assistente en is bevoegd noodzaak in te zien van, al dan niet met spoed, behoevende zorg door de dierenarts. In geval van spoed of onbereikbaarheid van opdrachtgever, behoudt Kels’ Cats zich het recht om zonder overleg naar de dierenarts te gaan. De dierenarts kosten zullen worden doorberekend naar de opdrachtgever.

13. Indien Kels’ Cats genoodzaakt is om met desbetreffende huisdier(en) naar de dierenarts te gaan, zal Kels’ Cats altijd eerst de dierenarts contacteren die door opdrachtgever is voorgelegd. Indien betreffende dierenarts niet beschikbaar is, zal Kels’ Cats een dierenarts contacteren waar zij het snelste terecht kan.

14. Indien zowel opdrachtgever als Kels’ Cats het erover eens zijn dat het huisdier wel degelijk vacht verzorging behoeft, maar zich niet laat behandelen, beraadt Kels’ Cats zich met de opdrachtgever om een dierenarts aan te wijzen om onder sedatie de trimbehandeling in te plannen.

15. Indien tijdens de afgesproken zorg periode blijkt dat de eigenaar niet voldoende noodzakelijke medicatie voorradig heeft (in geval van een medicatie behoevende huisdier), behoudt Kels’ Cats zich het recht om extra kosten aan te rekenen om zorg te dragen voor de medicatie.

Artikel 5. Rechten en plichten opdrachtgever

1.     Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn.

2.     Opdrachtgever is aansprakelijk jegens Kels’ Cats voor schade ondervonden vanwege het niet vermelden van informatie, dan wel het verstrekken van onjuiste informatie met betrekking tot het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.

3.     Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het huisdier aanwezig is op de afgesproken tijden en dagen. Indien het huisdier niet aanwezig is bij een bezoek, wordt de geplande service onverminderd in rekening gebracht.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1.     De opdrachtgever blijft gedurende de overeenkomst met Kels’ Cats zelf aansprakelijk voor het dier/ de dieren.

2.     Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Kels’ Cats of derden, veroorzaakt door het huisdier. Eventuele kosten van schade aan Kels’ Cats of derden worden op opdrachtgever verhaald.

3.     Kels’ Cats is niet aansprakelijk voor het weglopen of anderzijds verdwijnen van het huisdier, tenzij Kels’ Cats opzet of grove schuld te wijten valt.

4.     De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de betreffende dieren de door de wet vereiste inentingen hebben gehad.

5.     De eigenaar/houder van Kels’Cats is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken.

6.     Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten.

Artikel 7. Ziekte van het dier

1.     Opdrachtgever is verplicht Kels’ Cats zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele ziektes van het huisdier waarop afspraken van toepassing zijn.

2.     In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet en gelden de annuleringsvoorwaarden.

3. Kels’ Cats kan niet aansprakelijk worden gesteld als het huisdier ziek wordt t.g.v. nalatige preventieve zorg door opdrachtgever. Kels’ Cats is ook niet verantwoordelijk voor preventieve zorg van het huisdier, tenzij dit duidelijk is besproken.

Artikel 8. Geschillen en toepasselijk recht

1.     De rechter in de vestigingsplaats van Kels’ Cats is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Kels’ Cats het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2.     Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3.     Op elke overeenkomst tussen Kels’ Cats en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

4.     Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Kels’ Cats en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 9. Betalingen

1.     Betalingen dienen contant, bij voorkeur per pin of per betaalverzoek te geschieden direct na afloop van de verzorging van het huisdier.

2.     Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd.

3.     Indien na afloop van de verzorging van een dier blijkt dat Kels’ Cats meerwerk heeft moeten verrichten is Kels’ Cats gerechtigd dit door te berekenen.

Artikel 10. Aanbiedingen en prijsopgaven

1.     Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend.

Artikel 11. Levering van goederen en diensten

1.     De levering van diensten geschiedt op locatie, tenzij anders is overeengekomen. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd verzorgd, tenzij anders is overeengekomen.

2.     Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever.

3.     Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

Artikel 12. Annuleringsvoorwaarden

1.     Annuleringen moeten schriftelijk of telefonisch ingediend worden. Dit kan per e-mail of per post (adressen vermeld op de website en/of telefonisch opvraagbaar).

2.     Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd.

3.     Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van Kels’ Cats) verschuldigd.

4.     Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van Kels’ Cats) verschuldigd.

5.     Artikel 13.3 en 13.4 gelden niet, wanneer er sprake is van een overlijdensgeval of terminaal ziektegeval binnen de familie 1e of 2e graad en de opdrachtgever dit schriftelijk kan aantonen.

6.     Artikel 13.3 en 13.4 gelden niet, wanneer het betreffende dier is overleden.

7.     In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet.

8.     Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde.

9.     Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van Kels’ Cats, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.

10. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

11. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van Kels’ Cats niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 13. Klachten

1.     Klachten terzake van een door de eigenaar/houder van Kels’ Cats verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van Kels’ Cats binnen 48 uur van de klacht schriftelijk en/of telefonisch op de hoogte is gebracht.

2.     Reclames terzake van geleverde zaken dienen uiterlijk twee maanden na levering schriftelijk bij de eigenaar/houder van de trimsalon te zijn ingediend.

3.     Kels’ Cats zal na het ontvangen van de klacht binnen 24 uur reageren en, binnen alle redelijkheid, binnen 48 uur een geschikte oplossing aanbieden.

4.     Indien er geschillen ontstaan, wordt wederzijds een deskundige aangesteld. Mochten deze deskundigen niet in overeenstemming met elkaar kunnen worden, wordt in samenspraak een derde deskundige aangewezen. Het oordeel van deze derde deskundige zal bepalend zijn.